مقالات مربوط به باتری

ماده مناسب برای جبران کاهش سطح الکترولیت باتری

ماده مناسب برای جبران کاهش سطح الکترولیت باتری چيست؟

تنها ماده مناسب برای جبران کاهش سطح الکترولیت باتری در زمان سركشي هاي دوره ای به باتری ، صرفاً آب مقطر بوده و استفاده از آن موجب افزایش طول عمر باتری می گردد و ...

ادامه مطلب ...